ผู้เรียนที่ประสงค์จะอบรมในหลักสูตร/รายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ขอให้ลงทะเบียนอบรมได้ที่
learningportal.ocsc.go.th โดยสามารถดำเนินการตามคำชี้แจง ดังนี้
(ท่านสามารถคลิกดูรายชื่อที่ไม่มีในระบบใหม่ ที่นี่)
Learning1 | Learning2

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนอบรมในหลักสูตร/รายวิชาต่าง ๆ ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สามารถอบรมต่อไปได้ จนถึงกำหนดเวลา ดังนี้
1) วิชาทั่วไป สามารถอบรมได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
2) หลักสูตรฝึกอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ และหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ สามารถอบรมได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

แนะนำบทเรียน

Data Analytics

Data Literacy

Digital Code of Merit

Data Visualizaton

การสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย

เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ: สำนักข้าราชการไทยไม่โกง

การวางแผนทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ

การวิเคราะห์ความจำเป็น
ในการฝึกอบรม