การพิมพ์ประกาศนียบัตร

 1. ผู้มีสิทธิสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร ได้แก่ ผู้ได้รับการพิจารณาผ่านหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด
  • ตรวจสอบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการผ่านหลักสูตร คลิกที่ "หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข" ของแต่ละวิชาที่กำหนดไว้
  • ตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านหลักสูตร ที่เมนู "ข้อมูลการอบรม"

 2. วิธีการสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร
  • ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร ได้ภายใน 3 วัน หลังจากอบรมครบผ่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
  • สั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร ได้ที่เมนู "ข้อมูลการอบรม"
  • การพิมพ์ประกาศนียบัตร เครื่องของท่านจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader หากไม่มี คลิกที่นี่ เพื่อ Download Adobe Acrobat Reader

 3. การดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.
  • สำนักงาน ก.พ. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบประกาศนียบัตร เฉพาะผู้ที่ดำเนินการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด

  หมายเหตุ
  กรณีพบปัญหาในการพิมพ์ใบประกาศ โปรดติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข 02-547-1807, 02-547-1795


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)