ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วัตถุประสงค์
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทนำเข้าสู่การอบรม
4บทที่ 1 บทนำ (Introduction)
5บทที่ 2 การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและการเรียนรู้
6บทที่ 3 แหล่งที่มาของความต้องการหรือความจำเป็นในการฝึกอบรม
7บทที่ 4 กรณีศึกษาของ 3 ตัวแบบที่นำมาวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและการเรียนรู้
8บทสรุป
9แบบทดสอบหลังเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)