ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วัตถุประสงค์
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทนำเข้าสู่การอบรม
4บทที่ 1 : การบริหารทรัพยากรบุคคล
5บทที่ 2 : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
6บทที่ 3 : หน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
7บทที่ 4 : การจัดหาทรัพยากรบุคคล
8บทที่ 5 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9บทที่ 6 : การประเมินและการบริหารผลงาน
10บทที่ 7 : การบริหารค่าตอบแทน
11บทที่ 8 : การดำรงรักษาและ การบริหารการออกจากงาน
12บทที่ 9 : แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคล
13แบบทดสอบหลังเรียน
14บทสรุป

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)