ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วัตถุประสงค์
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทนำการเข้าสู่การอบรม
4บทที่ 1 : บทนำ
5บทที่ 2 : การศึกษาปัจจัยพื้นฐาน
6บทที่ 3 : การวิเคราะห์งาน
7บทที่ 4 : การออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
8บทที่ 5 : การจัดทำแบบสั่งสมประสบการ์และผลงาน
9บทที่ 6 : การจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ
10ภาคผนวก
11แบบทดสอบหลังเรียน
12บทสรุป

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)