ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3หน่วยที่ 1 บทนำ
4หน่วยที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
5หน่วยที่ 3 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
6หน่วยที่ 4 การกำหนดระดับสมรรถนะให้สอดคล้องกับชั้นงานกำหนดระดับสมรรถนะให้สอดคล้องกับชั้นงาน
7หน่วยที่ 5 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
8หน่วยที 6 บริการที่ดี
9หน่วยที่ 7 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
10หน่วยที่ 8 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
11หน่วยที่ 9 การทำงานเป็นทีม
12สรุป
13แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)