ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และความจำเป็นของหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5หน่วยที่ 2 หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6หน่วยที่ 3 แนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
7หน่วยที่ 4 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8สรุป
9แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)