ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
2แบบประเมินผลก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 การบริหารผลงาน
5หน่วยที่ 2 สู่ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน
6หน่วยที่ 3 วัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน
7หน่วยที่ 4 การจัดงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
8แบบประเมินผลหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)