ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1ระบบราชการไทย
2แบบประเมินผลก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ระบบการบริหารราชการไทย
5หน่วยที่ 2 กระบวนการบริหารราชการไทย
6หน่วยที่ 3 องค์กรบริหารราชการไทย
7แบบประเมินผลหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)