ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาล
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนรัฐบาล
5หน่วยที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทุนรัฐบาล ในการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. และสำนักงาน ก.พ
6หน่วยที่ 3 การสรรหาและเลือกสรรผู้รับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
7หน่วยที่ 4 ประเภทของทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
8หน่วยที่ 5 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9หน่วยที่ 6 ทุนเล่าเรียนหลวง
10หน่วยที่ 7 ทุนระดับปริญญา
11หน่วยที่ 8 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS)
12หน่วยที่ 9 ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ แบบศึกษา
13หน่วยที่ 10 ทุนสำหรับข้าราชการ แบบฝึกอบรม
14สรุป
15แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)