ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1ความรู้พื้นฐานการบรรจุและแต่งตั้ง
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 นิยาม
5หน่วยที่ 2 หลักปฏิบัติของการแต่งตั้ง
6หน่วยที่ 3 เงื่อนไขของการแต่งตั้ง
7หน่วยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
8หน่วยที่ 5 การรักษาราชการแทนหรือการรักษาการในตําแหน่ง
9สรุป
10แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)