ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา ระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 หลักการ/แนวคิดของระบบการบริหารกำลังคนคุณภาพ
5หน่วยที่ 2 การบริหารกำลังคนคุณภาพเชิงรุกในส่วนราชการ
6หน่วยที่ 3 การวางแผนกำลังคนคุณภาพ (P : Planning)
7หน่วยที่ 4 การสรรหาและคัดเลือกกำลังคนคุณภาพ (R : Recruiting & Selecting)
8หน่วยที่ 5 การเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของส่วนราชการในการบริหารกำลังคนคุณภาพ (I : Institutionalizing)
9หน่วยที่ 6 การพัฒนากำลังคนคุณภาพ (D :Developing)
10หน่วยที่ 7 การติดตามการใช้ประโยชน์กำลังคนคุณภาพ (M : Monitoring & Evaluating)
11สรุป
12แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)