ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การจัดสวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3หน่วยที่ 1 ภาพรวมค่าตอบแทน
4หน่วยที่ 2 สวัสดิการหลักแบ่งเป็นกี่ประเภท
5หน่วยที่ 3 สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน
6หน่วยที่ 4 การนับเวลา
7หน่วยที่ 5 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
8หน่วยที่ 6 สวัสดิการหลักที่เป็นตัวเงิน
9หน่วยที่ 7 บำเหน็จบำนาญ
10หน่วยที่ 8 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
11หน่วยที่ 9 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
12หน่วยที่ 10 สรุปหน่วยงานที่รับผิดชอบ
13แบบทดสอบหลังเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)