ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การกำหนดตำแหน่ง และประเมินค่างาน
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 แนวคิด และรูปแบบการกำหนดตำแหน่ง
5หน่วยที่ 2 ระบบจำแนกตำแหน่ง :แนวคิด และการปฏิบัติ
6หน่วยที่ 3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
7หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์ตำแหน่ง
8หน่วยที่ 5 การประเมินค่างาน
9หน่วยที่ 6 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
10แบบทดสอบหลังเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)