ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของการสื่อสารขององค์กร
5หน่วยที่ 2 บริบทต่าง ๆ ของการสื่อสารองค์กร
6หน่วยที่ 3 หลักแนวคิด และแนวทางในการสื่อสารขององค์กรเชิงกลยุทธ์
7หน่วยที่ 4 แบบฝึกฝน และเครื่องมือ เพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
8แบบทดสอบหลังเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)