ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5หน่วยที่ 2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6หน่วยที่ 3 เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7หน่วยที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
8สรุป
9แบบทดสอบหลังเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)