ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1หลักสูตรวินัยข้าราชการพลเรือน
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3เข้าสู่บทเรียน
4แบบทดสอบหลังเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)