ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 กระบวนการวรรหา และเลือกสรรบุคคล เข้ารับราชการ
5หน่วยที่ 2 ประเภทของการสรรหา
6หน่วยที่ 3 ข้อกฎหมายที่เป็นแนวปฏิบัติในปัจจุบัน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7หน่วยที่ 4 การสรรหา และเลือกสรรระบบเปิด และมาตรฐานในการดำเนินการ
8หน่วยที่ 5 เครื่องมือในการสรรหา และเลือกสรรบุคคล
9หน่วยที่ 6 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
10หน่วยที่ 7 ความเสียงที่อาจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ และเงื่อนไขความสำเร็จของการสรรหา และเลือกสรรบุคคล
11แบบทดสอบหลังเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)