ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา สมรรถนะข้าราชการพลเรือนไทย
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความรู้เรื่องสมรรถนะ
5หน่วยที่ 2 สมรรถนะในระบบราชการพลเรือนไทย
6หน่วยที่ 3 การกำหนดสมรรถนะ
7หน่วยที่ 4 การประเมินสมรรถนะเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน
8สรุป
9แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)