ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชาระบบพิทักษ์คุณธรรม
2บทนำและวัตถุประสงค์
3แบบทดสอบก่อนเรียน
4บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
5     ความหมายและความสำคัญของระบบพิทักษ์คุณธรรม
6     ระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
7     แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
8บทที่ 2 การพิทักษ์คุณธรรมในราชการไทย ก่อนการตั้ง ก.พ.ค.
9     ยุคการปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลที่ 5
10     ยุคการประกาศใช้ พรบ. 2471
11     ยุคการพัฒนาระบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
12     ยุคก่อนการปฏิรูประบบราชการ
13     ยุคการปฏิรูประบบราชการ
14     ก.พ.ค. ก่อน พรบ. 51
15     การพิทักษ์ระบบราชการใน พรบ. 51
16บทที่ 3 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
17     ที่มาของคณะกรรมการ ก.พ.ค.
18     ข้อบัญญัติเกี่ยวกับ ก.พ.ค. ใน พรบ. 51
19     ขอบเขตอำนาจของ ก.พ.ค.
20     เงื่อนไขความสำเร็จของระบบ ก.พ.ค.
21เอกสารเพิ่มเติม
22     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
23     พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551
24     พระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 6
25แบบทดสอบหลังเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)