ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1แนะนำรายวิชา
2แผนการเรียนรู้รายวิชา
3แบบทดสอบก่อนการศึกษา
4หน่วยการเรียนที่ 1
5     เกริ่นนำ
6     ทำไมต้องทำงานโครงการ
7     แนวโน้มประเด็นความต้องการของลูกค้า ประชาชน
8     การตอบสนองต่อประเด็น ปัญหา วิกฤต
9     การบริหารงานโครงการ
10     ผู้จัดการโครงการ
11หน่วยการเรียนที่ 2
12     การเลือกโครงการ 1
13     การเลือกโครงการ 2
14     การเลือกโครงการ 3
15     การติดตามและควบคุมโครงการ
16หน่วยการเรียนที่ 3
17     การหาปัจจัยเสี่ยงและการใช้ตาราง Risk Matrix
18     ปัจจัยเสี่ยง
19     การเลือกปัจจัยเสี่ยง
20     งานคิดกลุ่ม
21     การประเมินและสิ้นสุดโครงการ
22หน่วยการเรียนที่ 4
23     ตัวอย่างโครงการ - กรมการขนส่ง
24     ตัวอย่างโครงการภาครัฐ
25แบบทดสอบหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)