ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ และการดำเนินการตามแผน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ
5หน่วยที่ 2 การเขียนโครงการ
6หน่วยที่ 3 การดำเนินการโครงการตามแผน
7หน่วยที่ 4 การติดตาม และประเมินผลโครงการ
8แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)