ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความหมายและความสำคัญในการสื่อสาร
5หน่วยที่ 2 อุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารล้มเหลว
6หน่วยที่ 3 การสื่อสารระหว่างบุคคล และกลุ่ม
7หน่วยที่ 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน
8แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)