ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา เทคนิคการนำเสนอ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ประเภทและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
5หน่วยที่ 2 การวางแผนการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
6หน่วยที่ 3 แนวทางการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
7หน่วยที่ 4 แนวทางการพัฒนาเสียง และภาษาท่าทาง
8หน่วยที่ 5 หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำ Power Points ที่ถูกต้อง
9สรุป
10แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)