ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา การบริหารกระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความหมายของนวัตกรรมและคุณลักษณะองค์การที่มีการส่งเสริมนวัตกรรม
5หน่วยที่ 2 เทคนิคการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม
6หน่วยที่ 3 คุณลักษณะพิเศษของการบริหารที่ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการขององค์การ
7หน่วยที่ 4 การประเมินผลนวัตกรรม
8สรุป
9แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)