ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2วิชา บทบาทและหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการในการบริหารจัดการภาครัฐ
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4บทนำ
5หน่วยที่ 1 ความหมายพร้อมคำอธิบาย (ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)
6หน่วยที่ 2 ความหมาย : บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
7หน่วยที่ 3 ความสำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งระดับ “อำนวยการ”
8หน่วยที่ 4 ทักษะการบริหาร (Managerial Skills)
9หน่วยที่ 5 ทักษะในการเป็นผู้นำทีม (Team Leadership)
10หน่วยที่ 6 ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ (Responsibility Accountability)
11หน่วยที่ 7 บทบาทผู้อำนวยการในการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่
12สรุป
13แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)