ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2วิชา การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4บทนำ
5หน่วยที่ 1 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล
6หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล
7หน่วยที่ 3 ภาวะความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่องานบริหารจัดการบุคลากร
8หน่วยที่ 4 การสื่อสารภายในองค์กร
9สรุป
10แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)