ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2วิชา การบริหารงบประมาณและการเงิน
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4เข้าสู่บทเรียน
5บทนำ
6หน่วยที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของงบประมาณ
7หน่วยที่ 2 งบประมาณกับธุรกิจ
8หน่วยที่ 3 งบประมาณกับภาครัฐ
9สรุป
10แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)