ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2วิชา การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4หน่วยที่ 1 บทนำ
5หน่วยที่ 2 ความสำคัญ ความหมายของระบบสารสนเทศ และองค์ประกอบ
6หน่วยที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในสนับสนุนการบริหาร
7หน่วยที่ 4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงงาน
8หน่วยที่ 5 สร้างการเปลี่ยนแปลงในการบริหารโดยใช้สารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรต้องการ
9หน่วยที่ 6 มุมมอง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศ
10แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)