ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา การคิดเชิงสังเคราะห์
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความหมาย คำจำกัดความของการศึกษาเชิงสังเคราะห์ และการคิดเชิงสังเคราะห์
5หน่วยที่ 2 รูปแบบของการคิดเชิงสังเคราะห์
6หน่วยที่ 3 หลักการคิดเชิงสังเคราะห์
7หน่วยที่ 4 เหตุที่ต้องใช้การคิดเชิงสังเคราะห์
8หน่วยที่ 5 ลักษณะ และอุปนิสัยของนักคิดเชิงสังเคราะห์(ที่สร้างเองได้โดยการศึกษา และฝึกอบรม)
9หน่วยที่ 6 ประเภทของสิ่งต่าง ๆ ที่นำมาคิดเชิงสังเคราะห์ได้
10หน่วยที่ 7 การฝึกคิดเชิงสังเคราะห์
11สรุป
12แบบประเมินหลังการศึกษา
13Download เอกสารเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)