ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา การปรับปรุงการทำงาน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของการปรับปรุงการทำงาน (Work Simplification Definition)
5หน่วยที่ 2 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงการทำงาน (Work Simplification Objectives)
6หน่วยที่ 3 กระบวนการในการปรับปรุงการทำงาน (Work Simplification Process)
7หน่วยที่ 4 เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน (Work Simplification Techniques)
8หน่วยที่ 5 ปัญหา และอุปสรรคของการปรับปรุงการทำงาน (Problem and Obstacle to Work Simplification)
9หน่วยที่ 6 ปัจจัยความสำเร็จของการปรับปรุงการทำงาน (Key Success Factors of Work Simplification)
10แบบประเมินหลังการศึกษา
11Download เอกสารเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)