ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1Pre Test
2การเทียบเวลาเท่ากับการอบรมในห้อง
3Intro
4ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร
5วัตถุประสงค์
6คำแนะนำ
7บทที่ 1 ความสำคัญชององค์การแห่งการเรียนรู้
8บทที่ 2 ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้
9บทที่ 3 ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้
10บทที่ 4 ความเชื่อมโยงขององค์การแห่งการเรียนรู้ฯ
11บทที่ 5 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
12บทที่ 6 กรณีศึกษาองค์การที่พัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
13Game
14Post Test

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)