ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2หลักสูตรการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4แบบสำรวจความขัดแย้ง
5บทนำหลักสูตร
6หน่วยที่ ๑ ทำความเข้าใจกับความขัดแย้ง (Conflict Management)
7     บทนำหน่วยที่ ๑
8     ทำความเข้าใจกับความขัดแย้ง
9     สรุปหน่วยที่ ๑
10หน่วยที่ ๒ ประเภทของความขัดแย้ง
11     บทนำหน่วยที่ ๒
12     ประเภทของความขัดแย้ง
13     สรุปหน่วยที่ ๒
14หน่วยที่ ๓ สาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร
15     บทนำหน่วยที่ ๓
16     สาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร
17     สรุปหน่วยที่ ๓
18หน่วยที่ ๔ กระบวนการของความขัดแย้ง
19     บทนำหน่วยที่ ๔
20     กระบวนการของความขัดแย้ง
21     ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน
22หน่วยที่ ๕ เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง
23     บทนำหน่วยที่ ๕
24     เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง
25     ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน
26หน่วยที่ ๖ วิธีการจัดการความขัดแย้งในองค์กร
27     บทนำหน่วยที่ ๖
28     วิธีการจัดการความขัดแย้งในองค์กร
29     สรุปหน่วยที่ ๖
30หน่วยที่ ๗ การเจรจาต่อรอง
31     บทนำหน่วยที่ ๗
32     การเจรจาต่อรอง
33     สรุปหน่วยที่ ๗
34บทสรุปหลักสูตร
35แบบสำรวจความขัดแย้ง
36แบบประเมินหลังการศึกษา
37เอกสารเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)