ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2รายละเอียดหลักสูตร
3แบบทดสอบก่อนเรียน
4หน่วยที่ 1 : บทนำ
5หน่วยที่ 2 : ความสำคัญของการวางแผน
6หน่วยที่ 3 : ระยะเวลาของแผนงาน
7หน่วยที่ 4 : ขั้นตอนในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย
8หน่วยที่ 5 : ตารางการจัดทำแผนงาน
9หน่วยที่ 6 : กรณีศึกษา
10หน่วยที่ 7 : สรุป
11แบบทดสอบหลังเรียน
12คณะทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)