ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2รายละเอียดหลักสูตร
3แบบทดสอบก่อนเรียน
4หน่วยที่ 1 : บทนำ
5หน่วยที่ 2 : วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
6หน่วยที่ 3 : ข้อควรพิจารณาในการมอบหมายงาน ที่ไม่มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
7หน่วยที่ 4 : การติดตามผลการปฏิบัติงานโดยให้การสนับสนุน (MBS: Management by support)
8หน่วยที่ 5 : เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสัมภาษณ์
9หน่วยที่ 6 : การให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา
10หน่วยที่ 7 : กรณีศึกษา
11หน่วยที่ 8 : สรุป
12แบบทดสอบหลังเรียน
13คณะทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)