ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2รายละเอียดหลักสูตร
3แบบทดสอบก่อนเรียน
4หน่วยที่ 1 : บทนำ
5หน่วยที่ 2 : ความหมายและประโยชน์ของการอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงาน
6หน่วยที่ 3 : หลักการอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงาน
7หน่วยที่ 4 : ขั้นตอนการอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงาน
8หน่วยที่ 5 : เทคนิคการสั่งงาน
9หน่วยที่ 6 : เทคนิคการรับคำสั่ง
10หน่วยที่ 7 : อุปสรรคในการกระจายงาน
11หน่วยที่ 8 : หลักการกระจายอำนาจ
12หน่วยที่ 9 : กรณีศึกษา
13หน่วยที่ 10 : สรุป
14แบบทดสอบหลังเรียน
15คณะทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)