ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2รายละเอียดหลักสูตร
3แบบทดสอบก่อนเรียน
4หน่วยที่ 1 : บทนำ
5หน่วยที่ 2 : หลักการวิเคราะห์ธรรมชาติของมนุษย์
6หน่วยที่ 3 : บุคลิกภาพแบบชอบแสดงออก ( O Personality)
7หน่วยที่ 4 : บุคลิกภาพแบบไม่ชอบแสดงออก ( U Personality)
8หน่วยที่ 5 : บุคลิกภาพแบบทั่วไป ( N Personality)
9หน่วยที่ 6 : เทคนิคในการปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
10หน่วยที่ 7 : กรณีศึกษา
11หน่วยที่ 8 : สรุป
12แบบทดสอบหลังเรียน
13คณะทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)