ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทที่ 1
4     เกริ่นนำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอน 1
5     เกริ่นนำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอน 2
6     เกริ่นนำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอน 3
7บทที่ 2
8     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 1-2 ตอนที่ 1
9     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 1-2 ตอนที่ 2
10     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 1-2 ตอนที่ 3
11บทที่ 3
12     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 3-4
13บทที่ 4
14     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 5 6 7 ตอนที่ 1
15     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 5 6 7 ตอนที่ 2
16     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 5 6 7 ตอนที่ 3
17     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 5 6 7 ตอนที่ 4
18บทที่ 5
19     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 8 ตอนที่ 1
20     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 8 ตอนที่ 2
21บทที่ 6
22     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 9 10 ตอนที่ 1
23     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 9 10 ตอนที่ 2
24     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 9 10 ตอนที่ 3
25บทที่ 7
26     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 11 12 13
27บทที่ 8
28     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 14 15 ตอนที่ 1
29     พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 14 15 ตอนที่ 2
30แบบทดสอบหลังเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)