ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กฏหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน
5หน่วยที่ 2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6หน่วยที่ 3 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ
7หน่วยที่ 4 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
8หน่วยที่ 5 กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
9แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)