ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วินัยและจรรยาข้าราชการ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของวินัย และการรักษาวินัย
5หน่วยที่ 2 บทบัญญัติวินัยข้าราชการ
6หน่วยที่ 3 จรรยาข้าราชการ
7หน่วยที่ 4 โทษของการกระทำผิดวินัยข้าราชการ
8หน่วยที่ 5 การอุธรณ์และการร้องทุกข์
9แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)