ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา สิทธิมนุษยชน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความหมาย และแนวความคิด
5หน่วยที่ 2 ความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน
6หน่วยที่ 3 ความเป็นมาของขบวนการสิทธิมนุษยชนสากล
7หน่วยที่ 4 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
8หน่วยที่ 5 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
9หน่วยที่ 6 สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
10หน่วยที่ 7 สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ
11หน่วยที่ 8 สิทธิมนุษยชนกับวิถีชีวิต
12หน่วยที่ 9 กลไกการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
13หน่วยที่ 10 เข้าใจแผนสิทธิมนุษยชน
14แบบประเมินหลังการศึกษา
15Download เอกสารเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)