ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน : การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2บทแนะนำรายวิชา
3แบบทดสอบก่อนการศึกษาบทเรียน
4หน่วยการเรียนที่ 1 At the Office
5หน่วยการเรียนที่ 2 On the Phone
6หน่วยการเรียนที่ 3 In the Meeting Room
7หน่วยการเรียนที่ 4 On the Road
8หน่วยการเรียนที่ 5 At a Historical Place
9หน่วยการเรียนที่ 6 At a Restaurant
10หน่วยการเรียนที่ 7 At the Market
11แบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)