ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1ภาษาอังกฤษ : การเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2บทแนะนำรายวิชา
3แผนการเรียนรู้
4แบบทดสอบก่อนการศึกษาบทเรียน
5หน่วยการเรียนที่ 1 Greetings
6หน่วยการเรียนที่ 2 Starting
7หน่วยการเรียนที่ 3 Explaining Reason for Writing
8หน่วยการเรียนที่ 4 Referring to Previous Contact
9หน่วยการเรียนที่ 5 Making a Request
10หน่วยการเรียนที่ 6 Asking for Clarifications
11หน่วยการเรียนที่ 7 Asking Questions
12หน่วยการเรียนที่ 8 Calling to Actions
13หน่วยการเรียนที่ 9 Asking them to contact Us
14หน่วยการเรียนที่ 10 Talking about Meetings
15หน่วยการเรียนที่ 11 Offering Help
16หน่วยการเรียนที่ 12 Thanking
17หน่วยการเรียนที่ 13 Giving Good News / Bad News
18หน่วยการเรียนที่ 14 Apologizing
19หน่วยการเรียนที่ 15 Closing Remarks
20หน่วยการเรียนที่ 16 Ending Your Email
21หน่วยการเรียนที่ 17 Linking Your Idea
22แบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)