ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1ภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี)
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษามลายูถิ่น (ยาวี)
5หน่วยที่ 2 อักษรยาวี
6หน่วยที่ 3 การทักทายและการแนะนำตัว
7หน่วยที่ 4 ตัวเลข
8หน่วยที่ 5 บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
9แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)