ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา ภาษามลายู
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ทำความรู้จักกับภาษา
5หน่วยที่ 2 พยัญชนะ สระและวิธีการออกเสียง
6หน่วยที่ 3 การสะกดคำ และแต่งบทสนทนาอย่างง่าย
7หน่วยที่ 4 การสนทนาอย่างง่าย
8หน่วยที่ 5 การนำไปประยุกต์ใช้
9แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)