ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
3บทนำ
4ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน
5รูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศ
6วัฒนธรรม/ประเพณี/สังคม/ความเชื่อ/ธรรมเนียมปฏิบัติกับการล่วงละเมิดทางเพศ
7สถานการณ์/สภาพปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในประเทศไทย
8ผลกระทบเมื่อมีการล่วงละเมิดทางเพศจากการทำงาน
9กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10กระบวนการร้องทุกข์
11แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน
12เอกสารอ้างอิง
13แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)