ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2บทนำ
3เมนูหลัก
4บทที่ 1 ปรัชญาและหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
5     เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
6     องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง
7     เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์
8บทที่ 2 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่าง ๆ
9     ระดับบุคคล
10     ระดับชุมชน
11     ระดับเอกชน
12     ระดับหน่วยงานของรัฐ
13บทที่ 3 การน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ
14     บทบาทของส่วนราชการและข้าราชการ
15     การดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.
16บทสรุป

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)