ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วัตถุประสงค์
2แบบทดสอบก่อนเรียน
3บทนำ
4บทที่ 1 : ความมุ่งมั่นให้ราชการไทยไร้ทุจริต
5บทที่ 2 : ปัจจัยเสี่ยงของการปฏิบัติราชการ
6บทที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองและเพื่อนร่วมงาน
7บทสรุป
8แบบทดสอบหลังเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)