ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
2แบบประเมินก่อนการศึกษาบทเรียน
3วีดิโอแนะนำรายวิชา
4หน่วยการเรียนที่ 1
5หลักการทรงงาน จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
6หลักทศพิธราชธรรม 10 ข้อ
7หลักทศพิธราชธรรม 10 ข้อ (ต่อ)
8หลักการทรงงาน: หลักธรรม
9หลักการทรงงาน: หลักธรรม (ต่อ)
10หน่วยการเรียนที่ 2
11"หลักคิด" (1)
12"หลักคิด" (2)
13"หลักคิด" (3)
14"หลักคิด" (4)
15ข้อคิดใน "หลักคิด"
16หน่วยการเรียนที่ 3
17"หลักปฏิบัติ"
18"หลักปฏิบัติ" (ต่อ)
19มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยชนะที่ได้จากการพัฒนา
20หน่วยการเรียนที่ 4
21การน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติ
22การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะการเป็นข้าราชการ:6ไม่(6don’t)
23การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะการเป็นข้าราชการ (ต่อ)
24ข้าราชการกับแบบอย่างให้กับสังคม
25หลักคำสอนพระราชทาน
26หน่วยการเรียนที่ 5
27การสืบสานการทรงงาน
28การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท
29การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท (ต่อ)
30แบบประเมินหลังการศึกษาบทเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)