ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : บุญของคนไทยที่มีในหลวง
5หน่วยที่ 2 การน้อมนำพระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาทเป็นแนวปฏิบัติของข้าราชการที่ดี
6หน่วยที่ 3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของข้าราชการ
7แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)